Zaloguj sie
Zgubiłeś hasło?

FRAM PRODUKTY GUMOWE 774 768 975

0 przedmioty dla 0,00 PLN z VATKosz

Regulamin

I. Postanowienia wprowadzające

Operatorem sklepu internetowego www.rubber.cz jest:

FRAM spol.s ro
Smetaowa 326
250 82 Jaskinie
Dzielnica Praga-Vychod

Biuro: Třemošnická 358, 25726 Divišov, powiat Benešov

Numer identyfikacyjny: 00472875
Numer VAT: CZ00472875

(zwany dalej e-sklepem)
Wszystkie stosunki umowne zawierane są zgodnie z porządkiem prawnym Republiki Czeskiej.
Stosunki prawne, które nie są wyraźnie uregulowane w niniejszym regulaminie, regulują przepisy ustawy nr 89/2012 Dz.U. Kodeks cywilny (zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”).

Jeżeli Kupującym jest konsument (osoba inna niż przedsiębiorca, która składa zamówienie lub zawiera umowę ze Sprzedającym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) do praw i obowiązków Sprzedającego i Kupującego regulują także postanowienia § 2158 i nast. ObčZ („Przepisy szczególne dotyczące sprzedaży towarów w sklepie”)
a w przypadku nabywców konsumenckich także ustawą nr 634/1992 Coll. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami (zwaną dalej „Zos”).

II. Definicje

Umowa konsumencka – umowa kupna, umowa o dzieło, świadczenie usług lub inna umowa w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jeżeli strony umowy są po jednej stronie
Konsument (osoba niebędąca przedsiębiorcą, która składa zamówienie lub zawiera umowę ze Sprzedawcą w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub
w ramach samodzielnego wykonywania swojego zawodu), a z drugiej strony dostawcą, lub sprzedawca.

Sprzedawca – operator sklepu internetowego – osoba, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub innej działalności gospodarczej.
Jest to przedsiębiorca, który bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców dostarcza kupującemu produkty lub świadczy usługi.

Kupujący – Konsument – osoba, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy nie działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Jest to osoba fizyczna lub prawna,
która kupuje produkty lub korzysta z usług w celu innym niż prowadzenie interesów z tymi produktami lub usługami.
Kupujący niebędący konsumentem – przedsiębiorca, który nabywa produkty lub korzysta z usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu.

III. Przetwarzanie danych osobowych i ich wykorzystanie

Dostęp do sklepu internetowego może być uzależniony od podania niektórych danych osobowych kupującego. W takim przypadku Sprzedawca będzie postępował z tymi danymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami. Dane osobowe będą w pełni zabezpieczone przed niewłaściwym wykorzystaniem. Dane będą przechowywane i nie będą udostępniane aplikacjom stron trzecich. Sprzedawca może wykorzystywać przekazane dane osobowe poza zakresem przetwarzania niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy wyłącznie na warunkach określonych poniżej. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że podany przez niego adres e-mail, podany w związku z zakupem produktu lub usługi, może być używany do wysyłania informacji handlowych ze sklepu internetowego zgodnie z ustawą nr 480/2004 Dz.U., zgodnie z art. zmieniony, z ofertą podobną
produkt lub usługa. W przypadku, gdy adresat nie życzy sobie otrzymywania dalszych komunikatów handlowych, może wyrazić swoją dezaprobatę na przesyłanie komunikatów handlowych poprzez przesłanie na adres e-mail Sklepu wiadomości e-mail zawierającej sprzeciw wobec przesyłania komunikatów handlowych .

IV. Przyjęcie i realizacja zamówienia, umowa kupna

Warunkiem ważności zamówienia elektronicznego jest wypełnienie wszystkich wymaganych danych i wymagań wymienionych w formularzu zamówienia. Zanim Kupujący definitywnie potwierdzi zamówienie, będzie miał prawo sprawdzić całość zamówienia i wprowadzone dane.
Jeżeli Kupujący wyrazi zgodę na formę zamówienia, zamówienie zostanie przekazane do realizacji ze skutkiem ostatecznym poprzez naciśnięcie przycisku potwierdzenia zamówienia. Niniejsze zgłoszenie jest wiążące.
Do zawarcia umowy kupna dochodzi poprzez wysłanie zamówienia przez Kupującego po wybraniu sposobu transportu i płatności oraz przyjęciu zamówienia przez sklep internetowy, sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe podczas transmisji danych. Sklep internetowy niezwłocznie potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy poprzez przesłanie informacyjnej wiadomości e-mail na podany przez Kupującego adres e-mail.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia Kupującego w przypadku oczywistego błędu dotyczącego ceny, opisu lub zdjęcia produktu w katalogu produktów zamieszczonym w sklepie internetowym Sprzedającego, na którymkolwiek etapie realizacji zamówienia. O nieprzyjęciu zamówienia z uwagi na oczywistą pomyłkę Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części w następujących przypadkach:

 • towar nie jest już produkowany lub dostarczany lub cena dostarczonego towaru uległa istotnej zmianie.
 • W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w celu uzgodnienia dalszego kierunku działań.
 • Jeżeli kupujący zapłacił już część lub całość ceny zakupu, kwota ta zostanie zwrócona na jego konto, a umowa kupna nie zostanie zawarta.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia na towary, których nie ma w ofercie w sklepie internetowym,
a także zamówienie na towar, którego producent lub dostawca nie może dostarczyć (nie jest już produkowany, nie ma możliwości dostarczenia innego koloru itp.).

Umowa zawierana jest w języku czeskim. Jeżeli na potrzeby kupującego tworzone jest tłumaczenie tekstu umowy, w przypadku sporu dotyczącego interpretacji warunków obowiązuje interpretacja umowy w języku czeskim.

V. Ceny

Ceny podane w sklepie internetowym są cenami ostatecznymi i zawierają podatek VAT. Koszty transportu, których wysokość może różnić się w zależności od konkretnego zamówienia (w zależności od wybranego sposobu transportu), są następnie doliczane w formularzu zamówienia. Ostateczna cena skalkulowana po wypełnieniu formularza zamówienia
jest już wystawiony, łącznie z opłatą za wysyłkę. Cena podana przy zamówieniu towaru przez Kupującego obowiązuje jako cena w momencie zawarcia umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Cena ta zostanie podana w zamówieniu oraz w mailu potwierdzającym otrzymanie zamówienia.

VI. Dostawa dóbr

Kupujący/konsument ma obowiązek należycie odebrać towar od przewoźnika, sprawdzić stan opakowania, ilość opakowań, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek niezwłocznie powiadomić samego przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania wskazujących na nieuprawnioną ingerencję w przesyłkę, zaleca się Kupującemu nieprzyjmowanie przesyłki we własnym interesie! Kupujący poprzez odbiór potwierdza, że przesyłka spełniła wszystkie warunki i wymagania wymienione powyżej oraz że późniejsze reklamacje z tytułu uszkodzenia opakowania przesyłki nie będą uwzględniane.

VII. Zwrot towaru – odstąpienie od umowy w terminie 14 dni

 1. Kupujący, który zawarł umowę sprzedaży na odległość i dokonał zakupu towaru w sklepie internetowym, ma prawo zwrócić towar w terminie 14 (czternastu) dni od daty dostarczenia towaru bez podania przyczyny (zgodnie z nowym Kodeksem Cywilnym § 1829 ust. 1)
 2. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, jest on zobowiązany wysłać lub przekazać sprzedającemu bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 (czternaście) dni od odstąpienia od umowy kupna, otrzymany od niego towar.
 3. Przepis § 1832 ust. 4 Kodeksu cywilnego stanowi, że „w przypadku odstąpienia kupującego od umowy kupna, sprzedawca nie ma obowiązku zwrócić kupującemu-konsumentowi otrzymanych środków pieniężnych, zanim kupujący-konsument zwróci mu towar lub udowodni, że wysłał towar sprzedawcy.”
 4. Zalecamy zwrot towaru w miarę możliwości w stanie oryginalnym, nieuszkodzonym, nieużywanym, nienoszonym, niepranym, łącznie z oryginalnymi metkami, metkami i dokumentami sprzedaży.
 5. Po zwróceniu towaru (nie przyjmujemy zwrotów za pobraniem) środki zostaną zwrócone kupującemu na podany przez niego numer rachunku bankowego.
 6. Jeżeli kupujący zwróci towar używany, uszkodzony, wyprany, bez oryginalnego opakowania, metek… w terminie 14 dni, cena zakupu za towar nie zostanie zwrócona w całości. W takim przypadku sprzedawca obniży cenę zakupu ze względu na zużycie.
 7. Koszt dostarczenia towaru z powrotem do sprzedającego pokrywa w całości kupujący. Towar można również zwrócić osobiście po wcześniejszym ustaleniu.
 8. Jeżeli odstąpisz od umowy ze Sprzedawcą, zwrócimy Ci bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od umowy, wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia Ci towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostawy, który różni się od najtańszego standardowego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni , o którym mowa powyżej, w formie jednoznacznego oświadczenia (np. pismo przesłane pocztą lub e-mailem).
Niezwłocznie prześlemy Państwu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

VIII. Prawa z tytułu wadliwego wykonania – Reklamacje

Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw z tytułu wadliwego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy (w szczególności przepisy art. 1914 do 1925, art. 2099 do 2117 i art. 2161 do 2174 ustawy nr 89/2012 Dz.U.), Kodeks cywilny).

Kupującemu przysługuje prawo do skorzystania z prawa z tytułu wady powstałej w towarze konsumpcyjnym w terminie 24 miesięcy od dnia przejęcia rzeczy przez Kupującego. Umownie przewidziany okres gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru towaru przez Kupującego.
Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania, uważa się, że rzecz była wadliwa już w chwili odbioru.

 1. Sprzedawca odpowiada za wady powstałe po przejęciu towaru w okresie 24-miesięcznej gwarancji lub w okresie użytkowania wskazanym w reklamie, na opakowaniu produktu lub w załączonej instrukcji.
 2. Kupujący ma obowiązek zgłosić reklamację sprzedającemu bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu wady. Nie możesz używać uszkodzonego przedmiotu. Jeżeli uczyni to w formie pisemnej lub elektronicznej, powinien podać swoje dane kontaktowe, opis wady oraz zapytanie o sposób rozpatrzenia reklamacji.
 3. Kupujący może zwrócić się do sprzedającego najpóźniej w ciągu dwóch lat (o ile dla towaru nie określono inaczej) od otrzymania towaru, zgodnie z jego żądaniem, o bezpłatne usunięcie wady lub o rozsądną obniżkę ceny; jeżeli nie jest to nieproporcjonalne w stosunku do charakteru wady (w szczególności jeżeli wady nie można usunąć bez zbędnej zwłoki), można żądać dostarczenia nowej rzeczy bez wad albo nowej części bez wad, jeżeli wada dotyczy wyłącznie ten komponent.
 4. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, kupujący może żądać pełnego zwrotu ceny zakupu na podstawie odstąpienia od umowy. Może także żądać rozsądnego rabatu od ceny zakupu.
 5. Sprzedawca nie ma obowiązku zaspokojenia roszczenia Konsumenta, jeżeli udowodni, że Kupujący wiedział o wadzie towaru przed odbiorem lub sam ją spowodował.
 6. W przypadku rzeczy sprzedanej po niższej cenie, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadę, z powodu której wynegocjowano niższą cenę.
 7. W przypadku wady stanowiącej nieistotne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest usuwalna, czy nieusuwalna), kupujący ma prawo do usunięcia wady lub rozsądnej zniżki od ceny zakupu.
 8. Jeżeli po naprawie wada usuwalna wystąpiła ponownie (trzecia reklamacja z powodu tej samej wady lub czwarta z powodu różnych wad) lub towar ma większą liczbę wad (co najmniej trzy wady jednocześnie), kupujący może skorzystać z prawa do rabatu od ceny zakupu, wymiany towaru lub odstąpienia od umowy.
 9. Kupujący przy odbiorze towaru ma obowiązek sprawdzić towar i niezwłocznie usunąć wszelkie wady powstałe na skutek transportu z przewoźnikiem (spisać protokół reklamacyjny). Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe z winy przewoźnika.
 10. Reklamacje rozpatrujemy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ustawowym terminie 30 dni.

Klient przyjmuje do wiadomości, że ze względu na dużą liczbę różnych typów monitorów o różnych ustawieniach kolorystycznych, kolor towaru prezentowanego na zdjęciach w sklepie internetowym może minimalnie różnić się od kolorów towaru w rzeczywistości.

Wyślij wiadomości
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (GDPR).
Zrezygnuj z subskrypcji
Kontakt

FRAM spol.s ro
Třemošnická 358
257 26 Divišov
Dzielnica Benešov

Numer identyfikacyjny: 00472875
Numer VAT: CZ00472875

+420 774 768 975

prodejna@rubber.cz
www.rubber.cz

www.guma-fram.cz

Dealerzy regionalni
Zostań naszym regionalnym dealerem

Jeśli chcesz zostać naszym regionalnym dealerem, nie wahaj się z nami skontaktować!

+420 736 670 935

Najczęściej wyszukiwane hasła:

ciche bloki , guma